Privatumo politika

 • 1. Ši Privatumo politika apibrėžia esminius UAB Gravera klientų duomenų apsaugos principus.

  2. Vartojamos sąvokos:
  2.1. Privatumo politika - čia nurodyti GRAVERA įsipareigojimai, siekiant užtikrinti Kliento duomenų konfidencialumą.
  2.2. Duomenys, Kliento duomenys - informacija apie Klientą, kurią Klientas pateikia/privalo pateikti siekiant naudotis/naudojantis GRAVERA e-parduotuvės/Klientų aptarnavimo portalo paslaugomis.
  2.3. GRAVERA - Uždaroji akcinė bendrovė „Gravera“ arba jos vardu veikiantis įgaliotas asmuo.
  2.4. Klientas - kiekvienas asmuo, tinkamai prisiregistravęs ir naudojantis GRAVERA e-parduotuvės/aptarnavimo portalo paslaugas.

  3. Naudojantis GRAVERA paslaugomis Klientas privalo nurodyti teisingus savo duomenis, užtektinus atitinkamam sandoriui tinkamai įvykdyti.

  4. GRAVERA garantuoja, kad visa informacija apie Klientą yra konfidenciali. Visi Kliento duomenys yra ir bus naudojami ir saugojami tik ta būtina apimtimi, kuri būtina:
  4.1.Sandoriams tarp Kliento ir GRAVERA tinkamai sudaryti ir vykdyti;
  4.2. Pranešimams apie vykdomus sandorius siųsti;
  4.3. GRAVERA veiklos vertinimui ir planavimui ir tik GRAVERA viduje.

  5. GRAVERA garantuoja, kad:
  5.1. Naudotis GRAVERA paslaugomis gali kiekvienas, kam galiojantys įstatymai tokią teisę suteikia arba imperatyviai nedraudžia;
  5.2. GRAVERA jokiomis priemonėmis nesiekia sužinoti ir nekaupia Kliento prisijungimo prie mokėjimo sistemų duomenų;
  5.3. Kliento duomenys tvarko tik tam įgalioti darbuotojai ir/ar asmenys;
  5.4. Kliento duomenys jokiu būdu nebus viešinami ir naudojami, išskyrus kompetentingoms institucijoms reikalaujant įstatymų numatytais atvejais;
  5.5. Klientui sutikus, pranešimams apie esamas ir būsimas GRAVERA paslaugas, produktus, svarbius įvykius bus siunčiami jo nurodytu elektroniniu paštu ir/ar mobilaus telefono abonento numeriu.

  6. Teikiant paslaugas, GRAVERA bendradarbiauja su atitinkamais mokėjimo, pristatymo, kreditingumo vertinimo, tarpininkavimo paslaugas teikiančiais ir kitais asmenimis. Šios paslaugas teikiamos vadovaujantis šių asmenų veiklą reglamentuojančiais įstatymais, tvarkomis ir taisyklėmis, taip pat ir tais, kurias šie asmenys nustato ir skelbia patys.

  7. Ginčai dėl konkrečių paslaugų teikimo nagrinėjami pagal šias paslaugas teikiančių asmenų nustatytas tvarkas ir taisykles. Visais atvejais taikomi Lietuvos Respublikos sandorio metu galiojantys įstatymai.

  8. GRAVERA klientams rekomenduojame susipažinti su šiomis taisyklėmis, kuriomis vadovaujasi bendradarbiaujantys paslaugas teikiantys asmenys (nuorodos).

  9. Atsiimdamas prekes Klientas privalo pateikti jį identifikuojantį dokumentą. Atstovaujant kitą asmenį (atsiimant prekes/paslaugas), tiek fizinį, tiek juridinį, GRAVERA turi būti pateiktas atitinkamas įgaliojimas, numatanti įgaliotinio teisę veikti įgaliotojo vardu. GRAVERA pareikalavus, klientas privalo leisti daryti identifikavimo dokumento kopijas. GRAVERA garantuoja, kad šie dokumentai ir jų kopijos nebus naudojami jokiems kitiems tikslams, išskyrus nurodytus šioje Privatumo politikoje.

  10. Siekiant užtikrinti sandorių skaidrumą ir kuo tikslesnį Klientų užsakymų vykdymą, GRAVERA rekomenduoja Klientui nurodyti kuo tikslesnę informaciją pagal užsakymo lauke/kliento kortelėje pateiktus langelius. Visa Kliento informacija bus naudojama ir saugoma taip, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

  11. Atskirais atvejais Klientas privalo nurodyti pilnus ir tikslius savo duomenis. Pavyzdžiui, bet neapsiribojant, pagal galiojančius LR teisinius aktus - išmokant Klientui pinigų sumą už grąžintas prekes.

  12. Be šios Privatumo politikos, naudojamos taisyklės, aprėžiančios atitinkamas GRAVERA ir Kliento teises ir pareigas, kurios priklauso nuo atitinkamų sandorių turinio ir nurodomos atitinkamose šios svetainės dalyse.

  13. Ši Privatumo politika keičiama atsižvelgiant į galiojančius įstatymus ir verslo praktiką, iš anksto įspėjus Klientą viešai arba jo nurodytu elektroniniu paštu. Galioja konkretaus sandorio metu paskelbta Privatumo politika.